قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 45 مورخه 98/05/20 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 12209/د/ش م مورخ 98/04/24 شورای مرکزی در ارتباط با بند 17 صورتجلسه مورخ 98/03/26 و بند 2 صورتجلسه مورخ 98/04/02 هیات مدیره استان قرائت که در مورد بند 17، مقرر گردید که مطابق بند 18-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به هیات چهار نفره استان جهت تایید ارجاع گردد. در مورد بند 2 صورتجلسه مورخ 98/04/02 هیات مدیره، با توجه به اینکه فراز اول مصوبه، دقیقاً بر اساس بندهای 17-1 و 17-2 و فراز دوم مصوبه، دقیقاً بر اساس بند 18-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است، مقرر گردید درمورد قانونی بودن این مصوبه (و همچنین توضیح در مورد بند قبلی) به شورای مرکزی پاسخ داده شود.
  • نامه 1669/98/ص مورخ 98/03/22 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در مورد ماده 5 تفاهمنامه تهیه نقشه تفکیکی آپارتمانها قرائت و مقرر گردید آقایان مهندس علم بلادی و راویان در ارتباط با اجرا شدن تفاهمنامه مذکور موضوع را بررسی و حداکثر تا نیمه اول شهریور ماه به هیات مدیره گزارش نمایند.
  • گزارش مورخ 98/05/15 مشاور حقوقی سازمان در ارتباط با دادنامه هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان گناوه در ارتباط با کارمند مربوطه قرائت و مقرر گردید که با توجه به صدور دو حکم متناقض و همزمان، از اداره کل کار و تامین اجتماعی استعلام گردد که سازمان موظف به اجرای کدام حکم می باشد. سپس در صورت لزوم، نامه به دستگاههای پیشنهادی ایشان نوشته شود.
  • کلیه بندهای پیوست مربوط به جلسه با مسئولین شرکت های حقوقی در ارتباط با نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال های قبل از سال جاری و آینده به تصویب رسید و مقرر شد در مورد بند ب پس از مشورت با اداره مالیاتی اقدام شود. در مورد بند آخر نیز مقرر شد که پیشنهاد شرکت های حقوقی به صورت کتبی و طی فرمی از آنها اخذ شود.
  • به اتفاق آراء مقرر گردید قرارداد مشاور مالیاتی (آقای دانشگر) تا پایان سال تمدید شود.
  • نامه شماره 1388/1/983 مورخ 98/05/16 آقای مهندس نعمتی به پیوست حق الزحمه پیشنهادی ارائه خدمات به مجریان لوله کشی گاز جهت بهره برداری در سال 98 مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.
  • نامه شماره 25065/98/22 مورخ 98/05/13 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با موضوع درخواست ارجاع نظارت ساختمانها با متراژ توافق شده به تمامی رشته ها جهت اعضای سازمان نظام کاردانی مطرح و اعضا با همان مصوبه قبلی در این مورد موافقت نمودند. ضمناً مقررگردید طی نامه ای پاسخ داده شود که این مصوبه، مرحله اول تعامل فیمابین دو سازمان می باشد.
  • مقرر گردید در مورد مشمولیت یا عدم مشمولیت مدرسه 12 کلاسه آموزشگاه غیرانتفاعی خرد از مفاد نامه معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد ارائه خدمات رایگان مدرسه ها، از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام شود.
  • با خرید یک دستگاه دوربین عکاسی کانن 5D IV و لنز 24 – 105 II و متعلقات مربوطه به اتفاق آراء موافقت شد
  • تصمیم گیری در مورد تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون نظام مهندسی ساختمان (نماسان) به هیات رئیسه تفویض گردید.