به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، دوره آموزشی HSE جهت تمدید پروانه اعضا محترم سازمان در روز پنجشنبه مورخه 98/05/24 در دانشگاه علمی کاربردی استانداری (مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه) واقع در خیابان چمران، با حضور ثبت نام کنندگان در دوره مذکور برگزار گردید. استاد این دوره نیز آقای دکتر وحید بحرینی از اعضا محترم سازمان بودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر