به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، و پیرو خط مشی هیئت مدیره دوره هشتم که تعامل سازنده و دو جانبه نگر با دیگر سازمان استان ها به پیروی از اصول برابری، برادری و احترام متقابل به جهت نیل به اهداف عالی سازمان در حوزه ارائه خدمات عمومی می باشد، جلسه ای مشترک در روز پنج شنبه مورخه 98/05/17 فی مابین کمیته تخصصی گاز سازمان و کمیته تخصصی و مسئولین گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید. در ابتدای این جلسه آقای مهندس چمانی ریک عضو هیئت مدیره سازمان ضمن ابراز خرسندی از تشکیل جلسه فوق به نمایندگی از طرف ریاست و هیئت مدیره سازمان از سازمان نظام مهندسی استان فارس به دلیل همکاری در تشکیل این جلسه تشکر و قدردانی به عمل آورده و به معرفی اعضای گروه تخصصی گاز بوشهر (آقایان مهندس پیمان بیات، رضادشتی، ابراهیم عباسی و ابوالحسن احمدی) پرداختند. از استان فارس نیز مهندس گودرزی رئیس محترم دفتر کنترل و نظارت گاز و دیگر مسئولین محترم ایشان در بخش گاز اعم از مسئول گاز فشار قوی، مسئول بازرسی فنی گاز، مسئول نظارت عالی گاز، مسئول هیئت حل اختلاف و داوری گاز، مسئول شهرستانهای گاز و مسئول ضوابط گازرسانی نظام مهندسی استان فارس حضور داشتند. در ادامه جلسه مهندس چمانی ریک بیان نمودند که استان فارس به دلیل همجواری و با عنایت به نقش و کارنامه درخشان و تأثیرگذاری که در کنش ها و معادلات سازمان دارد از اهداف اصلی در گسترش روابط ما می باشد همچنین بیان نمودند که استان بوشهر با تلاش مضاعف و همدلی همه اعضاء در طول سالیان به نقطه بلوغ و حد کمال مطلوب در بخش گاز رسیده و بی اغراق در برخی زمینه ها می توان این استان را پیشرو قلمداد کرد. در پایان جلسه نیز مهندس چمانی اظهار امیدواری کرد که با ادامه و تقویت روابط با دیگر استان ها هم معرف چهره پر تلاش استان بوده و هم از تجربیات سایر استان ها در پیشرفت و نیل به اهداف عالیه و روز سازمان بهره ببریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر