قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه دبیر محترم شورای مرکزی در خصوص معرفی کتاب «معابر دود، دودکش هاو بخاری تأمین هوا» تألیف آقای مهندس مجتبی قاسمی از اعضای شازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی جهت اطلاع اعضا محترم سازمان ابلاغ می گردد.

 

فایل نامه دبیر شورای مرکزی و مشخصات کتاب معرفی شده (لطفاً کلیک فرمائید)