قابل توجه ناظرین محترم تأسیسات مکانیکی و مجریان محترم تأسیسات آبفا:

نامه شماره 982/1/8530 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و ویرایش جدید چک لیست بازرسی آب و فاضلاب ساختمان (فرم شماره 5) جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می گردد.

نامه شماره 982/1/8530 سازمان جهت رویت (لطفاً کلیک کنید)

 

ویرایش جدید فرم شماره 5 (لطفاً کلیک کنید)