به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در جهت پیشبرد اهداف سازمان در بخش امور مالی و الکترونیکی نمودن امورات مالی سازمان و ارتقا سطح کیفی و امنیت بخش مالی، جلسه ای با حضور مسئول و کارشناسان اداره برنامه ریزی بانک ملت استان بوشهر و خزانه دار هیئت مدیره و مدیر اجرائی و پرسنل بخش مالی سازمان در روز چهارشنبه مورخه 98/04/20 در سالن جلسات سازمان تشکیل گردید. در این جلسه آقای مهندس عزیززاده رئیس محترم اداره برنامه ریزی بانک ملت استان ابتدا موارد و مسائل اولیه سامانه های مالی بانک ملت را عنوان نمودند و در ادامه جلسه نیز آقای مهندس فرح شیرازی خزانه دار هیئت مدیره و آقای مهندس درمسرا مدیراجرائی سازمان، موارد و امورات سازمان در بخش مالی و نوع استفاده و خواسته های خود را از سامانه های بانکی بانک ملت، عنوان و ارائه نمودند. این جلسه که اهم آن در خصوص معرفی و استفاده از سامانه محب بانک ملت در جهت شناسه دار نمودن حساب های سازمان نزد بانک ملت و جلوگیری از بروز هرگونه مغایرت در حساب های سازمان بود، در پایان آن و پس از بحث و تبادل نظر در زمینه فوق مقرر شد که در جهت کامل شدن و اجرائی کردن سامانه مذکور در سازمان جلسات بعدی به صورت مداوم تا اجرائی شدن موضوع، برگزار گردد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر