قابل توجه کلیه مهندسین محترم کدار تأسیسات مکانیکی و مجریان محترم لوله کشی گاز:

فایل اکسل تأییدیه سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان (فرم شماره 4)  جهت اطلاع و دانلود  آن به پیوست ابلاغ می گردد.

 

فایل اکسل تأئیدیه لوله کشی گاز (فرم شماره 4)

فایل WORD تأئیدیه لوله کشی گاز (فرم شماره 4)