قابل توجه کلیه اعضای محترم کدددار سازمان:

لینک مشاهده نامه ریاست در خصوص نحوه تأئید نقشه های هم چون ساخت