به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ مهرماه 98 به سایت مقررات ملی ساختمان www.inbr.ir مراجعه نمایید. ضمنا به اطلاع می رساند که آخرین مهلت ثبت نام مورخ 98/04/21 می باشد.