از اعضای محترم پایه 1 محاسب رشته عمران دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت عضویت در کمیسیون کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، نسبت به تکمیل و ارائه فرم اعلام تمایل (فرم پیوستی) از روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 الی 98/05/01 اقدام و فرم مذکور را به واحد دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

 

فرم اعلام تمایل به عضویت در کمیسیون کنترل نقشه سازه