نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در خصوص نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان