به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، چهارمین دوره HSE روز پنجشنبه مورخه 98/04/06 در مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه توسط واحد آموزش سازمان برگزار گردید. آزمون این دوره نیز پس از برگزاری دوره فوق در همان مکان از اعضا محترم شرکت کننده اخذ گردید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر