بدینوسیله به اطلاع ناظرین گاز می رساند جهت اعلام تمایل به نظارت گاز مرحله دوم سال 1398 از تاریخ 98/04/03 الی 98/04/08 به لینک زیر مراجعه فرمایند.

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز