به گزارش واحد واحد روابط عمومی سازمان، در روز پنج شنبه مورخه 98/03/30 یک دوره مسابقه دارت بین بانوان محترم عضو و کارمند سازمان در هیئت دارت استان بوشهر برگزار گردید. در مسابقه مذکور که با حضور شرکت کنندگان از قبل ثبت نام شده برگزار شد، آقای مهندس جعفر زاهدی عضو هیئت مدیره سازمان، مدیر اجرائی سازمان آقای مهندس درمسرا و اعضای کمیته رفاهی ورزشی سازمان نیز حضور داشتند که در پایان مسابقه جوائز را به تفرات اول تا سوم و کمیته برگزاری و داوری مسابقات اهدا نمودند. در مسابقه مذکور خانم مهندس صدیقه زارع نژاد از اعضا محترم سازمان به عنوان نفر اول، خانم مهندس نرجس خیراندیش (عضو محترم سازمان) به عنوان نفر دوم و خانم سمیه علیخواه از پرسنل سازمان به عنوان نفر سوم این دوره از مسابقات انتخاب گردیدند. در مراسم اهدا جوایز نیز از زحمات و پیگیری های چندین ساله خانم مهندس ایده کمالی سروستانی عضو بانوی کمیته رفاهی، ورزشی سازمان به خاطر پیگیریهای ایشان در امور ورزش و مسائل خدمات رفاهی بانوان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر