به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز یکشنبه مورخه 98/03/26 جلسه با حضور نائب رئیس دوم سازمان آقای مهندس علی پور، مدیر اجرائی سازمان آقای مهندس درمسرا، مسئول امور شهرستان ها و مسئول امور قراردادهای سازمان و با دعوت از شهردار محترم شهر دلوار آقای مهندس ندری در سالن جلسات هیئت مدیره سازمان تشکیل گردید. جلسه فوق در خصوص اجرای هرچه بهتر مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای شهر دلوار و نظارت سازمان بر امر مذکور از طریق دفتر نمایندگی خود در شهر فوق برگزار گردید که اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را بیان نموده و موارد موردنظر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر