متقاضیانی که برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام مذکور با سود ۴ % از شنبه مورخ 98/04/01 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/04/26 مهلت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه فرمایند.

تشکیل پرونده در روزهای زوج (شنبه دوشنبه چهارشنبه) انجام می پذیرد.

ضمنا در صورت عدم استفاده از امتیاز وام به صورت مکتوب انصراف خود را به سازمان اعلام نموده و در صورت عدم اعلام و پایان مهلت تشکیل پرونده به منزله استفاده از امتیاز وام محسوب می گردد.

 

لیست نفرات معرفی شده جهت دریافت وام