قابل توجه مهندسین محترم کد دار عضو سازمان:

بدینوسیله به اظلاع می رساند جهت رفاه حال اعضا محترم، یک باجه جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی از مورخه 98/03/07 جهت ارسال اظهارنامه عملکرد سال 1397 مهندسین در سازمان مستقر می باشد که مهندسین علاوه بر کافی نت های موجود در سطح استان می توانند به آن مراجعه نمایند. همچنین در جهت رفاه حال مهندسین محترم، علاوه بر کاهش نرخ معمول کافی نت ها، مبلغ 40/000 ريال نیز به ازای هر نفر از طرف سازمان پرداخت می گردد.

ضمناً جهت دریافت عملکرد طراحی و نظارت خود به سایت سازمان بخش خدمات الکترونیک-کارهای واگذار شده مراجعه فرمائید.

تذکر: سازمان در زمینه صحت و چگونگی تکمیل اظهارنامه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و بررسی عملکرد مالیاتی و ابراز آن به عهده خود مؤدیان می باشد.