به اطلاع می رساند تعداد کار مجریان برق از تاریخ 97/11/14 پنج کار همزمان می باشد و در صورت گرفتن کار بیشتر، تخلف و مسئولیت به عهده خود مجری برق می باشد.

در ضمن ارجاع بیشتر 5 کار منوط به مجوز دفتر اجرایی برق می باشد.