قابل توجه مهندسین محترم کد دار عضو سازمان:

بدینوسیله پیرو اطلاعیه منتشر شده در سایت سازمان با موضوع اصلاحات اعمال شده در اتوماسیون سازمان در بخش طراحی و نظارت مورخ 98/01/20، جهت مرتفع شدن مشکلات در بخش طراحی، طی بررسی صورت گرفته توسط هیات مدیره محترم سازمان بر روی بند 3-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مقرر شد برش زمانی جهت خروج هر یک از تعداد کارهای ثبت شده طراحی از مجموع تعداد کار سالانه(8 کار)، تایید نهایی نقشه ها در همان رشته ملاک عمل قرار گیرد.

***کلیه طراحان و ناظرین محترم اعم از حقیقی و حقوقی موظف به کنترل صلاحیت، ظرفیت و همچنین تعداد کار سالیانه خود می باشند.***