به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز سه شنبه مورخه 98/02/10 جلسه هماهنگی و همبستگی کمیسیون های تخصصی برق و مکانیک در سالن جلسات سازمان با حضور اعضای کمیسیون های فوق تشکیل گردید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر