بدینوسیله به اطلاع ناظرین گاز می رساند زمان تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال 1398 از تاریخ 98/02/03 الی 98/02/06 تمدید گردیده است لذا جهت اعلام تمایل می توانند به لینک زیر مراجعه فرمایند.

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز