بدینوسیله به اطلاع می رساند ناظرین گاز می توانند جهت تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال 1398 از تاریخ 97/12/28 الی 98/01/17 به لینک زیر مراجعه فرمایند.

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز

(نام کاربری: شماره عضویت / رمز عبور: کد ملی)

 

تبصره 1: این فرم به منزله اعلام تمایل جهت استفاده از سهمیه نظارت گاز می باشد و بخش گاز موظف است به استناد ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اولویت بندی مهندسین ناظر اقدام نماید.

تبصره 2: ناظر گاز می بایست هرگونه جابجایی محل سکونت خود به شهرستان و استان های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره تماس را سریعا ًجهت درج در پرونده به اطلاع برسانند.)اطلاعات اتوماسیون سازمان ملاک است)

تبصره 3: در شهرستان هایی که ناظر مقیم به تعداد کافی وجود ندارد، ظرفیت ناظرین مهمان حداکثر تا 50% افزایش می یابد (موضوع بند 14-3-4 مبحث 2) مشروط به اینکه حداقل 40% ظرفیت خود را در آن شهرستان نظارت کنند.

تبصره 4: هر ناظر گاز مجاز است در یک شهرستان به صورت مهمان فعالیت نماید.

تبصره 5: اولویت واگذاری کار با ناظرین مقیم می باشد بدین صورت که پس از تکمیل 40 درصد ظرفیت آن ها به ناظرین مهمان با حفظ همین اختلاف درصد، کار ارجاع می شود

تبصره 6: در صورت عدم پذیرش پرونده توسط ناظر و تکرار مورد تا حداکثر 2 بار در ماه بخش گاز مجاز خواهد بود در مورد کاهش 12/1 سهمیه اقدام نماید و ایشان نیز از اولویت واگذاری نظارت گاز  خارج می گردد.

تبصره 7: ناظرگاز بایستی به صورت کتبی عدم حضور خود را به بخش گاز اعلام نماید و در موعد اعلام شده هیچ کاری به ناظر ارجاع داده نمی شود. به ازاء هر ماه عدم حضور نیز معادل 12/1 از میزان ظرفیت کاسته خواهد شد.

تبصره 8: در صورت عدم حضور بدون اطلاع ، 12/2 از ظرفیت ناظرین گاز کسر می شود.

تبصره 9: به فرم های اعلام تمایل ناظرینی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید نکرده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 10: سایر شروط مطابق دستورالعمل ارجاع نظارت گاز لحاظ خواهد شد.

تبصره 11: ناظرین گاز 4 بار در سال (خرداد، شهریور، آذر و اسفند ماه) می توانند نسبت به تکمیل یا تصحیح فرم تمایل به نظارت گاز خود اقدام نمایند.