قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا محترم سازمان می رساند، نظر به اعلام وزارت محترم راه و شهرسازی مبنی بر عدم تشکیل هرگونه مجمع عمومی تا پایان فروردین ماه 1398، مجمع عمومی اعلامی مورخه 97/12/28 و فوق العاده 98/01/18 برگزار نخواهد گردید. نظر به اقدام وزارت خانه در جهت اعلام موارد مبهم درآمدی سازمان های نظام مهندسی در فروردین ماه، تاریخ برگزاری مجمع عمومی این سازمان در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد گردید.

متن نامه وزارت راه و شهرسازی (لطفاً کلیک فرمائید)