قابل توجه مهندسین محترم کد دار عضو سازمان

به اطلاع می رساند مهلت اعلام تمایل به نظارت مهندسین جهت سال 98 تا تاریخ 98/01/05  تمدید گردید، لذا از اعضای کددار دعوت بعمل می آید چنانچه تاکنون موفق به ثبت اعلام تمایل خود نگردیده اند حداکثر تا تاریخ مذکور به لینک ذیل مراجعه نمایند.

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت

(نام کاربری: شماره عضویت / رمزعبور پیش فرض: کد ملی)

فایل راهنمای استفاده از سامانه اعلام تمایل به نظارت

**نکات مهم در اعلام تمایل به نظارت**

۱:  تکمیل این فرم صرفاً یک بار در طول سال و به منزله اعلام تمایل جهت استفاده از ظرفیت نظارت می باشد و سازمان نظام مهندسی به استناد ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اولویت بندی مهندسین ناظر اقدام می نماید.

۲: مهندسان گرامی توجه داشته باشند که بر مبنای نظامنامه ” نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها” مصوب آذرماه 96 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اعضا محترم اولویت اول خود را باید شهرستانی انتخاب نمایند که اولاً مطابق آدرس مندرج در پروانه اشتغال بکار مهندسی آنها بوده و ثانیاً در دفتر نمایندگی آن شهرستان پرونده تشکیل داده و عضو دفتر نمایندگی مذکور باشند. کسانی که دو شرط مذکور را ندارند، حداکثر تا تاریخ 98/02/30 مهلت دارند که در این خصوص اقدام نمایند. در غیر اینصورت پس از مهلت تعیین شده ، مهندسانی که به شرایط مذکور تمکین ننموده اند، در سامانه، از صف ارجاع نظارت مربوط به اولویت اول حذف می گردند. همچنین انتخاب شهرستان اولویت دوم اختیاری است. به اطلاع می رساند که طبق نامه …. شورای مرکزی، اولویت بندی ارجاع نظارت، پس از مهندسان عضو شهرستان مربوطه، بترتیب با مهندسان عضو نزدیکترین شهرستان می باشد.

۳ :  مهندسینی که در مراحل دوم تا چهارم (موضوع بند 11) نسبت به اعلام تمایل خود اقدام نمایند پس از اضافه نمودن کارکرد مجازی در شاخص ارجاع کار آن ها به صورت مقطعی و گروهی ، در لیست اولویت بندی قرار خواهند گرفت.

 ۴:   درصورت عدم تطبیق حدود صلاحیت با گروه انتخابی، هرگونه مسئولیت آن به عهده شخص مهندس می باشد و در صورت مغایرت طبق بند 10 عمل خواهد شد.

۵:     به فرم های مهندسینی که اعلام تمایل نموده اند ولی حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید ننموده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶:    مهندسین ناظر موظفند هرگونه جابجایی محل سکونت خود به شهرستان و استان های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره تماس را سریعا ًجهت درج در پرونده به اطلاع برسانند.

۷:    با توجه به عملکرد سامانه جهت اعلام تمایل به نظارت و ارسال کد تاییدیه از طریق پیامک به تلفن همراه متقاضی، لطفا نسبت به کنترل و اعتبار شماره تماس موجود در پرونده عضویت خود اقدام فرمایید.

۸:   رعایت بند “د” ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان برای اعضاء سازمان الزامی است.

۹ :   تا زمان پایان اعلام تمایل هر دوره، امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده در فرم اعلام تمایل برای هر یک از متقاضیان میسر می باشد و پس از آن به هیچ وجه  اطلاعات قابل ویرایش نمی باشند. لذا تاکید می گردد نسبت به انتخاب شهرهای اولویت و گروه بندی ساختمانها دقت نظر کافی بعمل آید.

۱۰:   مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر عهده اینجانب می باشد و در صورت مغایرت تا رفع اشکال و مصوبه هیت مدیره از ارجاع کار خودداری خواهد شد و باز شدن ظرفیت و تعیین اولویت ارجاع نظارت صرفاً به صورت گروهی و مقطعی خواهد بود.

۱۱:  کسانی که در تاریخ  مذکور موفق به ثبت نام نشده باشند می توانند در فصول بعدی بر اساس بند 3 مطابق جدول زیر اقدام نمایند.

مراحل ثبت نام زمان شروع زمان پایان تاریخ اعمال
مرحله اول 97/12/07 98/01/05 98/01/06
مرحله دوم 98/03/16 98/03/31 98/04/01
مرحله سوم 98/06/16 98/06/31 98/07/01
مرحله چهارم 98/09/16 98/09/30 98/10/01