به اطلاع علاقمندان به اخذ پروانه اشتغال بکارآموزش مهندسین می رساند که در صورت داشتن شرایط ذیل می توانند تا تاریخ 97/12/25 به واحد آموزش مراجعه نمایند.

1-    پروانه اشتغال به کار مهندسی حداقل پایه 2 اصلی

2-    مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد در یکی از رشته های اصلی و مرتبط

3-    حداقل 5 سال سابقه آموزش دانشگاهی و یا حرفه ای مهندسی