تبریک روز مرد

میلاد امام علی (ع)
آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف
والاترین الگوی شهامت و دیانت و همچنین روز مرد مبارک باد .