دو خبـر خوش جهت مهندسین استان

نظر به لزوم گسترش خدمات فنی مهندسی سازمان و ایجاد امکانات لازم جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات توسط مهندسین علی الخصوص مهندسین ساکن در نقاط مختلف استان با توجه به لزوم بسترسازی و ثبات دفاتر نمایندگی علاوه بر خرید ساختمان در شهرهای برازجان و کنگان ساختمانی به مساحت 326 متر مربع جهت دفتر نمایندگی گناوه خریداری گردید که این امر را به کلیه مهندسین علی الخصوص مهندسین شمال استان تبریک می گوییم.ضمناً اضافه می نماید توافقات اولیه با مسئولین محترم شهرستان دیلم جهت افتتاح دفتر نمایندگی دیلم انجام شده است که امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد ارائه خدمات مهندسی در آن شهرستان نیز باشیم.


تصویر نامه