5 دی ماه، سالروز زلزله بم

بامدادی که یاد آور خاطره ای بسیار تلخ در
تاریخ کشور ماست، سال ها در اذهان مردم ایران باقی خواهد ماند.

5 دی ماه، سالروز زلزله بم تسلیت باد.