نشست مشترک شورای انتظامی استان بوشهر با استان خراسان رضوی

اولین نشست مشترک شورای انتظامی استان بوشهر با اعضای شورای انتظامی خراسان رضوی جهت بررسی حوزه های کاری و عملکردی در مشهد مقدس برگزار گردید. در این نشست مهندس اسماعیل شریف نژاد دشتی رئیس شورای انتظامی استان بوشهر ضمن بیان عملکرد آماری ورودی پرونده های شورا در هفت ماهه سال جاری مواردی در خصوص ماده 46 آیین نامه اجرایی که اشاره به مهندسینی که از استان خارج می شوند و ماده های 32،34و 90 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در میان گذاشت و در ادامه نیز رئیس شورای انتظامی استان بوشهر موضوعاتی در خصوص ارائه راهکارهای کاربردی شورا همچون تهیه و تدوین آیین نامه شئونات حرفه ای، تلاش در جهت صلح و سازش، توجه به امر آموزش به اعضاءدر درون شورا، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به مهندسین، همکاری در تدوین صورتجلسه تغییر و تحول مسئولیت ناظر قدیم و جدید وحضور در کمیته احراز سکونت ابراز داشت که مورد استقبال اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و در پی آن رئیس شورای انتظامی خراسان رضوی نیز با بر شمردن مشترکاتی که در این راهکار ها وجود داشت گزارشی از عملکرد شورای انتظامی خراسان رضوی بیان داشت قطعاً این گونه نشست ها در راستای نیل به آگاه سازی و ایجاد مسیری روشن و شفاف برای تصمیم گیری های مبتنی بر قانون و استفاده از تجربیات متقابل می تواند راهگشای اتخاذ تصمیمات سنجیده و آرمانی باشد.