مسابقه نامگذاری خبرنامه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در راستای مشارکت اعضا در خبرنامه این سازمان، انتخاب نامی مناسب برای خبرنامه داخلی سازمان را به مسابقه می گذارد. بدینوسیله از مهندسان، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و علاقه مندان درخواست می شود تا نام پیشنهادی خود را برای (( خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر)) به دبیرخانه سازمان ارائه نمایند.به نام برگزیده جایزه ای ارزنده اهداء خواهد شد.