بازدید بازرسین محترم وزارت مسکن و شهرسازی از سازمان

در تاریخ 04/11/89 آقایان مهندس میثم بهروزی و مهندس خرم آبادی بازرسین محترم وزارت مسکن و شهرسازی طی بازدیدی از سازمان با نقاط مختلف و امور اجرایی آن آشنا شدند.

 در ابتدا در جلسه ای با حضور مهندس سنائی دشتی ریاست محترم سازمان ، ساختار نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت . رئیس سازمان در زمینه عملکرد سازمان ، تاریخچه سازمان، تقویت دفاتر نمایندگی شهرستانها و لزوم قانونمند نمودن آنها ، عملکرد دفتر نمایندگی خورموج پس از بازگشایی ، اتوماسیون سازمان ، اتصال شهرستانها به دفتر مرکزی ، ارتباط شبکه ای با شهرداری ، نحوه ارائه خدمات ارتقاء و آموزش توسط دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر ، عملیاتی شدن کارت کارگران ماهر ، کمیته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و بیمه مسئولیت مهندسین توضیحاتی ارائه نمودند.

در ادامه مهندس پورحیدر نایب رئیس اول سازمان در مورد کمیته آموزش توضیحاتی دادند و مهندس صبوری فرد مدیر اجرایی نیز وضعیت کمیته نشریات و خبرنامه را تشریح نمودند ، سپس طی بازدیدی چگونگی ارائه خدمات توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان با همراهی مهندس جوکار رئیس گروه نظام مهندسی سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است این هیئت در دو روز گذشته از نقاط مختلف استان در زمینه مسکن مهر بازدیدهائی داشته اند که گزارش لازم را جهت ارائه به مسئولین امر تهیه نموده اند.