بازدید از پروژه مسکن مهر شهر عالیشهر

در تاریخ 28/09/89 کمیته نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با حضور ریاست سازمان و هیئت رئیسه بازدیدی از پروژه مسکن مهر شهر عالیشهر انجام دادند در این بازدید که با هماهنگی قبلی با شرکت محترم عمران عالی شهر صورت گرفت از چند پروژه مختلف بازدید به عمل آمد که مقرر شد گزارش کاملی تهیه و به مراجع ذیربط ارائه گردد . در طی بازدید مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان اهمیت مسکن مهر را خاطر نشان شدند و خواستار توجه هر چه بیشتر در امر نظارت و انجام وظیفه به موقع ناظرین گردیدند ، ضمناً با توجه به عدم توقف عملیات ساختمانی در زمان ارائه گزارشات لازم توسط مهندسین ناظر ، مقرر شد از مسئولین ذیربط جهت رفع مشکل فوق اقدامات لازم درخواست گردد.