بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا سازمان می رساند به استناد ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انتخابات هیأت رئیسه این سازمان در جلسه رسمی هیأت مدیره مورخ 16/8/89 برگزار و اعضا هیأت رئیسه به شرح ذیل به مدت یکسال در سمت خود ابقاء گردیدند.

 

اعضا هیأت رئیسه سازمان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس علیرضا سنائی دشتی رئیس
2 آقای مهندس حمید پورحیدر نائب رئیس اول
3 آقای مهندس فرزاد جهان مرد نائب رئیس دوم
4 آقای مهندس مسعود راویان دبیر
5 آقای مهندس پرویز جمهیری خزانه دار