جلسه تقدیم احکام اعضای شورای انتظامی دوره پنجم

روز شنبه مورخ 2/5/89 جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیأت رئیسه سازمان برگزار گردید.در ابتدا مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان ضمن تبیین جایگاه و شرح وظایف شورای انتظامی، مهمترین مسئولیت این شورا را حفاظت از حقوق شهروندان و حمایت از مهندسین که در انجام وظایف خود ساعی می باشند دانست، ایشان در ادامه از اعضاء محترم شورای انتظامی دوره چهارم علی الخصوص مهندس حسینقلی صائبی تقدیر و تشکر بعمل آورد.سپس مهندس شریف نژاد رئیس شورای انتظامی دوره چهارم گزارش از عملکرد شورا در گذشته ارائه نمود و عنوان کرد ضمن دفاع از حقوق مردم ،سعی شده است مواردی که در گذشته باعث صدور احکام ناعادلانه جهت مهندسین می گردیده حذف گردد و عنوان نمود شورا جهت ارشاد و کمک به مهندسین در جهت پیشرفت خدمات فنی و مهندسی  اخلاق حرفه ای از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود. سپس احکام صادره از سوی مهندس غرضی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور توسط رئیس سازمان تقدیم اعضاء جدید گردید.

اعضاء شورای انتظامی دوره پنجم

1- جناب آقای مجید آرامی(نماینده دادگستری)
2- آقای مهندس اسماعیل شریف نژاد دشتی
3– آقای مهندس علی کریمی
4- آقای مهندس غلامرضا سیه بازی
5- آقای مهندس حسنعلی شهابی