جناب آقای مهندس شکورشاکر

خبر ناگوار و ناگهانی درگذشت آن مرحومه مغفوره، تمام وجودمان را با غم در هم آمیخت. ما را در غم خود و خانواده محترمتان شریک بدانید.