عقد تفاهم نامه فی مابین سازمان با پست بانک جهت ارائه تسهیلات به اعضاء محترم سازمان

قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

با توجه به عقد تفاهم نامه فی مابین سازمان با پست بانک جهت ارائه تسهیلات به اعضاء سازمان، از اعضا محترم دعوت به عمل می آید، جهت نام نویسی اولیه و اولویت بندی برای معرفی به بانک تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 94/04/16 به واحد امور رفاهی- ورزشی مراجعه نمایند./

*توجه: این آگهی صرفاً جهت نام نویسی اولیه و تعیین اولویت بندی ثبت نام کنندگان می باشد و موارد کامل تر در خصوص اولویت بندی، نوع، مبلغ و میزان سود وامهای فوق متعاقباً اعلام می گردد./