آگهي دعوت از داوطلبان نامزدي عضويت در هفتمين دوره هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر

نظر به اينكه هيأت اجرايي انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان را از ساعت 8 الي 17 روز پنجشنبه مورخ 1394/07/09در محل اداره كل راه وشهرسازي استان واقع در خيابان رئيسعلي دلواري برگزار خواهد نمود، لذا بدينوسيله از كليه داوطلبان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در يكي از رشته هاي: معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك كه واجد شرايط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 59 آئين نامه اجرايي آن(داراي پروانه اشتغال به كار پايه (2) و يا بالاتر) مي باشند و از 5 سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه 3 يا بالاتر بوده وعلاقمند به عضويت در هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هستند، دعوت مي شود با در دست داشتن:

1)اصل و تصوير مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسي(دو سري)

2)اصل و تصوير مصدق كارت يا گواهي معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان(دو سري)

3)اصل و تصوير مصدق مدرك تحصيلي در رشته اصلي(مبناي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي)(سه سري)

4)اصل و تصوير مصدق تمام صفحات شناسنامه(سه سري)

5)اصل و تصوير مصدق كارت ملي(سه سري)

6)سه قطعه عكس 4*3

7)تصوير مصدق نامه استعفا و برگ پذيرش آن براي بازرسان\ اعضاي شوراي انتظامي و كاركنان سازمان استان

8)گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

9)گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از آزمايشگاههاي مورد تأييد هيأت اجرائي و دستگاه نظارت استان

10)پوشه آبي رنگ

از تاريخ 94/04/01لغايت 94/05/01به محل هيأت اجرايي انتخابات واقع در خيابان رئيسعلي دلواري- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- ساختمان شماره 1 مراجعه و پس از تكميل فرمهاي مربوطه ثبت نام نمايند. بديهي است، مدت فوق به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد و به درخواستهاي ناقص يا درخواست هايي كه پس از اتمام مدت مذكور و درخواستهايي كه داوطلب عضويت در هيأت مديره داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي مرتبط يا رشته ها يا گروه هايي است كه اعضاي آن كمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 مي باشد، ترتيب اثر داده نمي شود و ثبت نام فقط از اعضايي صورت خواهد گرفت كه داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي ساختمان مي باشند.

تصویر نامه