تکمیل فرم پیش ثبت نام و ثبت اظهارنامه مالیاتی سال 1393

مهندسین کددار عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند ، با توجه به هماهنگی به عمل آمده
با اداره امور مالیاتی استان و استقرار کارشناسان مربوطه در سازمان نظام مهندسی
استان، مهندسین محترم کددار عضو سازمان می توانند جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام و ثبت
اظهارنامه مالیاتی سال 1393 خود به سازمان واقع در خیابان توحید مراجعه نمایند. 

 

فرم های مربوطه