اجرای بند 4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

قابل توجه دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی:

با توجه به مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 17/03/94 و همچنین بند 4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به اطلاع می رساند دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان مکلفند اسناد و مدارک فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقده با صاحبان کار را به سازمان استان تسلیم نمایند.

شایان ذکر است که پیام های بعدی در این خصوص متعاقباً از طریق سایت سازمان اعلام خواهد شد.