ارائه مقالات علمی جهت درج در فصلنامه بهار 94

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اختصاص یافتن پرونده ویژه فصلنامه نمای ساحل- بهار 94 به موضوع “صرفه جویی در مصرف انرژی“، مهندسین محترم میتوانند مقالات علمی خود را که مرتبط با موضوع مذکور و یا موضوعات دیگر
می باشد، به کمیته علمی نشریات سازمان تحویل و یا به آدرس ایمیل booshehr_nezam@yahoo.com ارسال نمایند.

شایان ذکر است که مقالات پس از بررسی و تایید توسط کمیته علمی انتشارات در نشریه به چاپ خواهد رسید و به نویسنده حق الزحمه ای اهدا خواهد شد.