اعلام نصب صندوق ارتباط با بازرسان

به اطلاع مهندسین محترم می رساند :

صندوق ارتباط مستقیم با بازرسان درمحل سازمان نصب گردیده است، از اعضا محترم سازمان دعوت به عمل می آید پیشنهادات ،انتقادات و نظرات خود را از طریق صندوق به این بازرسان اعلام نمایند./