ارتباط با بازرسین

بدینوسیله به اطلاع می رساند مهندسین محترم عضو سازمان و ارباب رجوعان می توانند مکاتبات خود با بازرسان سازمان را از طریق سرکار خانم مهندس امیری(رابط بازرسان )مستقر در سازمان انجام دهند .

همچنین در صورت نیاز اعضاءمحترم به ملاقات حضوری می توانند در ساعات 12 تا 15 روزهای یکشنبه هر هفته در محل سازمان حضور به هم رسانند.