استفاده از ظرفیت های قانونی مربوط به سال 94 از تاریخ 94/02/01