اخذ پروژه های خدمات فنی و مهندسی در حوزه راه و ساختمان در کشور عراق

با توجه به نامه ارسالی به شماره 18016/ش م مورخ 93/11/11 شورای محترم مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از کلیه شرکت های پیمانکار ، مشاوره ، طراحی و سرمایه گذار دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به اخذ پروژه های خدمات فنی و مهندسی در حوزه راه و ساختمان در کشور عراق ، اطلاعات درخواستی در نامه مذکور را تکمیل و جهت ارسال به شورای مرکزی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل نمایند.

متن نامه