تاخیر درج کارکرد مهندسین بر روی سایت سازمان

قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان

با توجه به بند 3 مصوبه مجمع عمومی مورخ 12/6/93 مبنی بر اعلام میزان کارکرد اشخاص حقیقی و دفاتر حقوقی حداکثر تا دو ماه آینده پس از تاریخ برگزاری مجمع مذکور، به اطلاع می رساند کارکرد فوق الذکر با چند روز تاخیر بر روی سایت سازمان درج خواهد شد.