اعمال کسر سهمیه و تعداد کار در تمدید قراردادهای نظارتی زیر 10 درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان

قابل توجه مهندسین :

با توجه به مصوبه هئیت مدیره محترم بدینوسیله به اطلاع میرساند قراردادهایی که جهت تمدید از تاریخ ابلاغیه به سازمان مراجعه می نمایند در صورتی که پیشرفت فیزیکی ساختمان حداکثر 10 درصد باشد، متراژ باقی مانده از سهمیه کسر و جزء تعداد کار محسوب می گردد.