تکمیل و بروزرسانی پرونده اعضاء

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین عضو سازمان میرساند درصورت هرگونه تغییر شغل، آدرس محل کار و سکونت و همچنین تغییرات مشخصات شناسنامه ای به واحد پذیرش و عضویت سازمان مراجعه فرمائید.