ارائه مقالات و مطالب علمی در خصوص پرونده ویژه فصلنامه نمای ساحل- پاییز 93

احترماً پیرونامه 93/09918/ن م مورخ 93/6/8 به اطلاع می رساند با توجه به اختصاص یافتن بخشی از فصلنامه نمای ساحل پاییز 93 به پرونده ویژه با موضوع "کیفیت ساخت و ساز وساحل سازی" از علاقمندان دعوت به عمل می آید مقالات و مطالب علمی خود ، مرتبط با موضوع پرونده مذکور را تا تاریخ 08/30/ 93 به کمیته علمی نشریات سازمان تحویل یا به آدرس ایمیل booshehr_nezam@yahoo.com ارسال نمایند.

لازم به ذکر است کمیته علمی نشریات سازمان پذیرای مطالب و مقالات علمی شما علاقه مندان محترم با سایر موضوعات ، جهت بهره گیری و استفاده از آنها در شماره های آتی فصلنامه مذکور می باشد.

تصویر نامه