دریافت گزارش کارکرد مهندسین

قابل توجه کلیه مهندسین کددار:

بدینوسیله به اطلاع می رساند ، مهندسین گرامی می توانند جهت دریافت گزارش کارکرد سال 1392 جهت ارائه به اداره امور اقتصادی و دارایی، به سایت سازمان به آدرس www.bushehr-nezam.ir مراجعه نمایند.