فراخوان همکاری مهندسین مکانیک کددار

قابل توجه کلیه مهندسین مکانیک کددار

بدینوسیله از کلیه مهندسین مکانیک کددار که تمایل به همکاری با کلیه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان های استان بوشهر بعنوان کارشناس گاز شهرستان را دارند دعوت به عمل می آید تا تاریخ 11/03/93 درخواست خود را بصورت کتبی به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.